Samochody z Ameryki

Samochody z Ameryki

Serwis Samochody z Ameryki poleca Tłumaczeniowe Pogotowie Awaryjne


Samochody z Ameryki Samochody z Ameryki Samochody z Ameryki
Mini-Portal " Samochody z Ameryki" - O czym to jest?

Prezentowany w poni?szej ods?onie Mini-Portal stworzony zosta? w celu propagowania dzia?alno?ci us?ugowej polegaj?cej na imporcie "Samochodw z Ameryki", (konkretnie z USA).

Autorem pomys?u jest grupa zapale?cw motoryzacji, ktrej pasj? ?yciow? jest restauracja unikalnych egzemplarzy aut historycznych niezale?nie od ich stanu technicznego. Du?a ilo?? samochodw tego typu znajduje si? na terenie Stanw Zjednoczonych i osi?galna jest poprzez poszukiwania internetowe. Dla zapale?cw nie ma ?adnej trudno?ci w wy?uskaniu interesuj?cego ich modelu czy to aukcji E-bay, CrashesCars.com czy Copart.com. Zal??ek tej strony powsta? na bazie osobistych do?wiadcze? naszych pomys?odawcw, ktrzy udzielaj? praktycznych porad, tak potrzebnych przy sprowadzaniu samochodw historycznych kupowanych z USA.

O tym i o innych sprawach samochodowych na stronach tego Mini-Portalu. Poza tematami powa?nymi, interesuj?cymi zawodowcw i hobbystw podajemy rwnie? troch? wiadomo?ci przydatnych osobom o przeci?tnej wiedzy z zakresu motoryzacji. Strony serwisu og?oszeniowego budowane s? z my?l? o dostarczeniu sensownej informacji i zbudowaniu zauwa?alno?ci dla g?wnych wyszukiwarek internetowych. Strony pod??czone do Projektu IQ-arius nie zmuszaj? do ogl?dania nachalnych reklam, jak rwnie? do bezsensownego logowania si? i wpisywania hase? dost?powych, (ktre si? zaraz zapomina). Gwarantujemy, ?e wpisywania swoich danych osobistych i zapami?tywania hase? w naszym wydaniu nie jest potrzebne tylko po to ?eby dotrze? do sprawdzonej, dost?pnej wszystkim, rzeczowej informacji.

Ide? naszego serwisu jest pomoc ludziom pragn?cym sprowadzi? swj wymarzony samochd prosto z Ameryki z pe?n? ?wiadomo?ci? problemw z tym zwi?zanych.

Nie polecamy bezwarunkowego i bezkrytycznego korzystania ze wszystkich og?osze? i materia?w reklamowych jakie mog? by? publikowane na tych stronach. Nie zawsze mamy mo?liwo?? sprawdzi? czy kto? nas nie robi w konia, czy kto? nie wykorzystuje naszych szczerych intencji w celu komercyjnego wykorzystania naszej powierzchni dost?pnej publicznie dla swojej, zwyk?ej, przyziemnej ch?ci zarobienia pieni?dzy. Zachowujmy zdrowy rozs?dek i nie poddawajmy si? taniej reklamie. Wszelkie informacje, zalecenia czy porady powinny by? szczeg?owo analizowane zgodnie z zasad? zdrowego rozs?dku, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami i dopiero, gdy b?d? wygl?da?y na wiarygodne i przydatne - wprowadzane w ?ycie. Tak jak mwi? prawdziwi Amerykanie: "If something sounds too good to be true, it probably is"

Reklamy zamieszczane na naszych stronach, o ile nie s? rozpowszechniane na zasadzie bezp?atnej, mog? by? op?acane przez reklamodawcw i nale?y do nich podchodzi? z nale?n? rezerw?, zw?aszcza je?li chodzi o dokonanie zakupu. Wprawdzie przyk?adamy spor? wag? do tego, aby reklamodawcy, ktrzy publikuj? tu swoje reklamy byli wiarygodni, ale nie mo?emy odpowiada? za ich szczeglne praktyki biznesowe. Dane adresowe jak i szczeg?y oferty ka?dego reklamodawcy mo?na uzna? za pewne tylko w momencie ich publikacji.


Zesp? SamochodyzAmeryki.pl.

 


Samochody z Ameryki

Menu dolne lewa strona:

samochody osobowe
samochody ci??arowe
motocykle
cz??ci - gie?da
og?oszenia Bia?a Podlaska
og?oszenia Bia?ystok
og?oszenia Bielsko-Bia?a
og?oszenia Bydgoszcz
og?oszenia Che?m
og?oszenia Ciechanw
og?oszenia Cz?stochowa
og?oszenia Elbl?g
og?oszenia Gda?sk
og?oszenia Gorzw Wielkopolski
og?oszenia Jelenia Gra
og?oszenia Kalisz
og?oszenia Katowice
og?oszenia Kielce
og?oszenia Konin
og?oszenia Koszalin
og?oszenia Krakw
og?oszenia Krosno
og?oszenia Legnica
og?oszenia Leszno
og?oszenia Lublin
og?oszenia ?om?a
og?oszenia ?d?
og?oszenia Nowy S?cz
og?oszenia Olsztyn
og?oszenia Opole
og?oszenia Ostro??ka
og?oszenia Pi?a
og?oszenia Piotrkw Trybunalski
og?oszenia P?ock
og?oszenia Pozna?
og?oszenia Przemy?l
og?oszenia Radom
og?oszenia Rzeszw
og?oszenia Siedlce
og?oszenia Sieradz
og?oszenia Skierniewice
og?oszenia S?upsk
og?oszenia Suwa?ki

og?oszenia Szczecin
og?oszenia Tarnobrzeg
og?oszenia Tarnw
og?oszenia Toru?
og?oszenia Wa?brzych
og?oszenia Warszawa
og?oszenia W?oc?awek
og?oszenia Wroc?aw
og?oszenia Zamo??
og?oszenia Zielona Gra

Iqarius Bielecki
Samochody z Ameryki